eTran Manager® - информационна система за ефективно управление на автомобилния парк

Предназначение

Информационната система eTran Manager® обхваща цялостно процесите за ефективно управление на автомобилния парк (леки автомобили, камиони, специални автомобили, тежка строителна и минна техника...). Това е управленска информационна система от корпоративен клас, която съчетава в едно разнообразна финансово-счетоводна, техническа и административна информация, както и средства за анализ и планиране.

Информационната система eTran Manager® спомага за чувствително намаляване на разходите чрез подобрен контрол и управление, чрез ефективен анализ и планиране. Системата осигурява спазването на действащата нормативна база, регламентираща тези дейности.

Системата решава широк кръг задачи по поддържане на актуална информация за експлоатираните моторни превозни средства, водачи, застраховки, технически прегледи, планирани и реализирани ремонти. Поддържа се оперативна информация за реализираните курсове на автомобилите в страната и чужбина, разходи за гориво-смазочни материали, разходи и пробег на гуми, разходи за ремонти (планирани и аварийни), както и друга обобщена и аналитична информация. Поддържат се различни валути и валутни курсове. Осигурени са разнообразни справки, с критерии които гъвкаво се задават от потребителите. Информацията за поддържаните информационни обекти е взаимообвързана и позволява разнообразни задълбочени анализи, оптимизация и планиране на разходите по автомобили, структурни звена, за периоди, видове разходи и др.

 

20150510 etranmanager common structures 800 bg

 

Информационната система eTran Manager® е особено ценна за корпоративни клиенти с развита клонова структура – големи фирми и организации от държавна администрация. Анализите и планирането могат да се правят на ниво отдел, дирекция, териториален офис, дъщерна фирма и група фирми.

Информационната система eTran Manager® може да се интегрира с други информационни системи (напр. финансово-счетоводни, GPS и ERP), работещи при клиента и негови контрагенти (напр. доставчици на гориво-смазочни материали, автосервизи, резервни части и услуги).

Системата отговоря на високите изисквания, характерни за корпоративната среда:

• Отчитане на особеностите при работата на големи, териториално разпределени организационни структури с голям автомобилен парк и многобройни служители.

• Надеждна работа и при голямо натоварване на системата, възможност за скалируемост и мащабируемост на системата;

• Отвореност, адаптивност. Богати възможности за настройки на операционна, технологична среда и на експлоатационните характеристики на програмната система. Възможности за приложението на различни технологични схеми, специфични за организацията. Гъвкаво дефиниране на дървовидни класификатори и номенклатури;

• Облекчена експлоатация, удобство за работа на потребителите в привична Windows среда;

• Сигурност, защитеност, проследимост на възникналите събития и действията на потребителите с възможност за прецизен одит;

• Гъвкаво дефиниране на потребители, права, роли. Информираност и достъп до функционалност според правомощията;

• Разнообразна справочна дейност, съобразно ролята и правомощията на потребителите.

20210918 pdf Изтегляне на брошура за корпоративна информационна система eTran Manager® 4.2

eTran Manager® е запазена търговска марка на „План С” ЕООД, Рег. No 98450/21.07.2017 на Патентното Ведомство на Р. България

„План С” ЕООД си запазва правото за изменения в спецификацията и техническите параметри на продуктите без предизвестие.

Основни функции

 • Поддържане на Регистър „Транспортни средства”.

Поддържа се пълна информация за експлоатираните транспортни средства (МПС, ремаркета, строителна механизация ...). Връзка с другите регистри и обекти на системата.

 • Поддържане на Регистър „Водачи”.

Поддържа се пълно досие на всеки водач с необходимата информация за ефективното управление на транспортната дейност, както и нарушения, глоби и поощрения, изплатени на водачите.

 • Поддържане на Регистър „Гуми” и „Операции с гуми”.

Връзка с автомобилите, към които са зачислени, следене на състоянието и пробега на всяка гума. Управление и контрол на ресурсите. Разнообразни справки за състояние, пробег, монтаж и демонтаж на всяка гума.

 • Поддържане на Регистър „Документи за технически прегледи, проверки, сертификати”.

Връзка с регистър „Транспортни средства”, справочно-сигнална дейност за валидност на документите и такива с изтичащ срок.

 • Поддържане на Регистър „Застрахователни полици, плащания и щети”.

Връзка с регистър „Транспортни средства” за различните видове застраховки, плащания, добавъци и щети. Сигнална дейност за застраховки с изтичащ срок, графици за плащания и щети по застраховки. Разнообразни справки по полици и щети.

 • Поддържане на Регистър „Лизингови договори”.

Връзка с регистър „Транспортни средства”, за различни видове лизингови договори (включително и наем). Сигнална дейност за лизингови договори с изтичащ срок, графици за плащания. Разнообразни справки по договори и плащания.

 • Поддържане на Регистър „Отработено време и отсъствия на служители”.

Управление на информацията на всички служители за реалното отработено време, отсъствията от работа и тяхната причина. Анализ на работното време на служителите на базата на информация от въведените пътни листове. Вградена е възможност за автоматизирано създаване на записи за отработеното време с отчитане на почивните дни и официалните празници. Възможност за импорт на информация от системи за управление на човешките ресурси и ТРЗ, от системи контрол на достъпа и контрол на работното време. Вградени са разнообразни справки, вкл. и справка образец 76.

 • Поддържане на сканирани копия на различни документи.

Поддържат се копия на застрахователни полици, свидетелства, талони и др. Връзка с другите регистри и обекти, към които съответния документ има отношение.

 • Разходи, свързани с експлоатацията.

Пълно описание на разходите с възможности за разнообразно групиране на разходите по превозни средства, хронологично, по видове... Работа с различни валути и валутни курсове.

 • Приходи от извършени транспортни и строителни дейности, анализ на рентабилността.

Пълно описание на приходите с възможности за разнообразно групиране на разходите по превозни средства, хронологично, по видове, обекти, клиенти ... Работа с различни валути и валутни курсове.

 • Управление на курсове и маршрути.

Управление и контрол на пътни листа, връзки с направените разходи за всеки един пътен лист. Отчитане, контрол и анализ на разходите по транспортни средства, курсове, маршрути, по време, по водачи, по структурни звена. Отчитане и контрол на начални, крайни километри, междинни пунктове, изминати километри с товар и без товар. Отчитане и контрол на изразходеното гориво - начално, крайно количества, различни видове усреднени разходи на гориво. Засичане на разлики между отчетеното от водача, разходи по норма и показанията на бордовите компютри/GPS системата. Отчитане на всички разходи по пътни листи – гориво, различни такси, ремонти ...

 • Управление на разходни норми и лимити.

Възможност за дефиниране на различни разходни норми и лимити, които се отнасят към конкретно превозно средство или група превозни средства. Възможности за отчитане и анализ на спазването на разходните норми и лимитите.

 • Планиране и управление на ремонтната дейност.

Планиране и управление на ремонти с възможност за групиране по възли и дейности и хронологични и обобщени справки по превозни средства, групи ремонти, периоди и др. Възможности за планиране на ремонтната дейност за конкретно превозно средства или група превозни средства. Сигнална дейност за наближаващи и просрочени планирани технически мероприятия.

 • Работа с различни валути и валутни курсове.

 • Връзка с други информационни системи.

Възможни са различни видове автоматизирани обмени на информация с други информационни системи. Това може да са вътрешни системи на организацията – финансово-счетоводни, ERP системи и др. Също така може да се осъществи връзка за автоматизиран обмен на информация с външни системи на доставчици и клиенти – например автоматично зареждане на всички разходи, които се плащат с карти за безналични разплащания от вериги бензиностанции (OMV, Shell, Петрол, Лукойл …), тяхното разпределяне по транспортни средства, периоди, курсове. По заявка може да се реализират и връзки с други подобни системи.

 • Разнообразна справочна дейност.

Справки с възможност за задаване от потребителя на критерии и оформление. Изход в разнообразни формати – на екран, във формат CSV, RTF, PDF, XLS, XLSX и др.

Хронологични и обобщени справки за изминатите километри и разхода на гориво по курсове, превозни средства и шофьори.

Обобщени и аналитични справки по курсове, превозни средства и шофьори за извършените разходи и реализираните приходи.

Справки с пивот-таблици и автоматично създаване на различни видове графики.

 • Система за защита и контрол на достъпа до системата.

Дефиниране и управление на Потребители, Роли, Права за достъп до системата.

 • Дейности за системна поддръжка.

Гъвкаво дефиниране и поддръжка на номенклатури, архивиране и възстановяване на информацията.

Структура

Информационната система eTran Manager® е съвременен програмен продукт, предназначен за многопотребителска, многозадачна работа в мрежова среда и в Интернет.

Системата се изгражда чрез 3-слойна централизирана структура – една централна база данни (DB server), сървер за приложения (application server) и клиентско приложение (client application), което се инсталира еднократно на всеки потребителски компютър.

Достъпът на потребителите до информационните ресурси е контролиран, на базата на потребители с предварително дефинирани роли, права. Достъпът на потребителите може да се осъществява през вътрешна локална мрежа по протокол TCP, възможно e да се организира и отдалечен защитен достъп до системата чрез VPN, или по протокол HTTP/HTTPS през Интернет среда.

Информационната система eTran Manager® е базирана върху MS Windows платформа.

Информацията е структурирана и се управлява от Система за Управление на Бази Данни (СУБД) MS SQL Server.

 

20150510 etranmanager structure 800 bg

 

Информационната система eTran Manager® се състои от следните основни компоненти:

 • Работни места на потребителите.

На тях еднократно се инсталира клиентско приложение (client application). Осигурени са възможности за автоматично обновяване на клиентското приложение без намесата на системен администратор. В зависимост от правата и достъпа по функционалност предварително са дефинирани Типове работни места и свързани са тях Роли – напр. „Финансово-счетоводен експерт“, „Административно-технически експерт“, „Ръководител“‚ „Администратор на системата“...

 • Сървер за приложения (Application Server).
 • Сървер (DB Server) с База данни, поддържана от СУБД MS SQL Server.

Разделението чрез дефиниране на отделните Типове работни места отразява функциите, характера и особеностите на извършваните дейности, специфични за съответния тип работно място. Също така това разделение отразява отделните Роли, в които влизат отделните потребители на системата и свързаните с тях Права за достъп до информацията и извършваните дейности. Разделението на Роли и Права е съвременен подход при изграждането на информационните системи, който позволява прецизно дефиниране, защита и контрол на достъпа до ресурсите на системата.

Системният администратор може гъвкаво да прецизира достъпа на експертите до определена функционалност и обекти чрез допълнително прецизно дефиниране.

Дефинират се различни нива на достъп за отделните типове потребители, които налагат ограничения относно работата с данните, изпълнението на различните видове дейности, съобразно правомощията и компетентността им.

Сфера на приложение, ползи от внедряването на eTran Manager®

Информационна система eTran Manager® е приложима във всяка организация с голям автомобилен парк. Особено полезна е във фирми с развита клонова структура – държавната и общинската администрация, транспортни, спедиторски компании, строителни фирми, електроразпределителни и ВиК дружества, болници, фирми от минната и добивната промишленост, фирми за дистрибуция на стоки, сервизни организации, корпоративни организации с много клонове в страната и голям автомобилен парк.

Ползи от внедряването на информационна система eTran Manager®:

 • Облекчено планиране и повишен контрол върху оперативната дейност на автомобилния парк;
 • Подобрен контрол на разходите за гориво и ремонти на всеки автомобил от всеки водач, както и на спазването на разходни норми и лимити;
 • Възможност за задълбочени отчети и анализи на приходите и разходите, групирани по различни критерии;
 • Анализ на качеството на работата и ефективността на техниката и водачите на автомобилите;
 • Възможност за пряк и дистанционен одит от страна на ръководството върху работата на служителите, ангажирани с автомобилния парк и отчетността на дейностите;
 • Контрол и подобряване на качеството на оперативната дейност на автомобилния парк на организацията и взаимоотношенията с клиентите;
 • Контрол на качеството и подобрена отчетност при взаимоотношенията с доставчиците на гориво, материали, резервни части и услуги;
 • Повишен контрол върху спазването на нормативната база, регламентираща оперативната дейност на автомобилния парк – наличие и валидност на винетки, застраховки, срокове за периодични технически прегледи, пълномощни и други;
 • Работа с разнообразна структурирана информация, както и с приложени копия на първични документи в електронен вид.

Технически изисквания

Операционна среда

Сървер: MS Windows Server 2016 или следваща версия.
СУБД: MS SQL Server 2012 Standard Edition или следваща версия.
Работни места: MS Windows 7, MS Windows 8, MS Windows 10, MS Windows 11.

Комуникационна среда за всяко работно място

Локална мрежа/Интернет: скорост поне - 1Mbps. Препоръчителна скорост - 15 Mbps или по-висока. 
Скоростта, която е необходима, варира според броя потребители, големината на базата данни, броя и сложността на заявките на потребителите и т.н.
Нужен е разрешен достъп по TCP/UDP на портове 80/443 и 1947.

Видове хостинг

Възможни са следните варианти за хостинг на централната система:

 1. Поддръжката и хостингът на централната система се извършва върху виртуален сървър, осигурен от План С ЕООД.

Виртуалният сървър е разположен в сертифициран център за данни със съответните резервирани сървъри, комуникационни канали, електрозахранване и има следните оснпвни характеристики:

 • Многоядрен виртуален сървър, с памет и дисково пространство, гарантиращи безпроблемна работа на системата;

 • Инсталиран и настроен Windows Server Standard x64;

 • Инсталиран и настроен MS SQL Server;

 • инсталиран подходящ за работата на информационна система eTran Manager® сървърен сертификат и настроено име на домейн, на което работи приложният сървър на системата;

 • Snapshots на виртуалната машина;

 • Входна точка за мрежова свързаност на сървъра по високоскоростно трасе

 • Системно администриране на описания виртуален сървър и инсталиране на подходящите  обновления на операционната система и СУБД;

 • Възстановяване на работоспособността на системата и данните на базата на архивното копие на сървъра при евентуален срив на виртуалния сървър.

 1. Поддръжката и хостингът на централната система се извършва върху реален или виртуален сървър, осигурен от клиента.

При този вариант клиентът трябва да осигури съответните технически параметри на техниката и комуникационната свързаност, както и съответните механизми за архивиране и възстановяване при аварийна ситуация.

Видеопрезентация

ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТТА

Моля, прочетете внимателно тези Политика за поверителност и защита на личните данни, преди да използвате този уеб сайт.

Повече информация

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване на сайта, преди да използвате този уеб сайт.
С достъпа си до този сайт, Вие се съгласявате със следващите по-долу условия.

Повече информация

КОНТАКТИ

План С ЕООД
Бизнес център Фродексим
ул. Васил Левски No 154
с. Мрамор 1261
office@planc.biz, www.planc.biz
тел. 02 971 2007, моб. 0898 555 679
инж. Роберт Кюнстлер - управител

Записване
Потребителски предпочитания за бисквитките
Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ще получите най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, този уебсайт може да не функционира според очакванията.
Приемане на всички
Отказване на всички
Unknown
Unknown
Приемам
Отказ